Sarpsborg 09.06.2019 - ord på hjertet nedskrevet av Grete

07.10.2023

Sarpsborg 09.06.2019 - ord på hjertet nedskrevet av Grete

Blodspakten er den døren som åpner himmelens herligheter for de som søker bakenfor tid og rom. Der Faderen i det høye har gjort i stand paktens sakrament før tidens akse trådte inn i kretsløpet. I det rom hvor urhavet har sitt utspring ligger løftene om Evigheten bevart i Faderhjertet. Like før tiden trådte i kraft og brøt igjennom, knyttet Faderen sammen evigheten med tidens fylde. Slik skulle veien tilbake til Fader hjertet bli til og fundamentert i evigheten som frihetens løfte til menneskebarna som søker sannheten i ordet og sakramentene.

Igjennom tidsaksens forløp har Faderen ifra sitt hjerte lettet på slør etter slør for det søkende hjerte.

Faderen gir hva søkeren begjærer. Faderen gir til et oppriktig hjerte som leter etter sannheten bakenfor og bortenfor. Slik kan en korsvander vandre fra herlighet til herlighet. Faderen elsker sine barn og øser ut fra evighetens kilde i porsjoner hva et hjerte begjærer å fordøye.

Tidsaksen som går igjennom tidens synliggjøring av hendelser ut vevd i tidens begynnelse, har et vendepunkt. På kanten av stupet for denne tidsaksens forløp, må tiden vende om for at himmelrikets fullbyrdelse på jorden skal tre i kraft.

Mange har forsøkt å forstå seg på tidens gang, men den ligger i Faderens hender utøst igjennom Sønnens eksistens som den Evige av løftets fullbyrdelse.

I vendepunktet der tid og rom møtes, skjærer Ånden igjennom for nye tider i hjerter som søker bakenfor. Tidsaksen snur forløpets gang og Min Ånd utøses over alt kjød slik skriften og ordet taler om.

Olje er som Mitt Ords fullkomne gjennombrudd.

Olje er det levende Guds ord som til enhver tid leder mine barn igjennom utfordringene i tidevervet.

Olje smører rustne hengsler og dørlåser. Den bidrar til salvelsens gjennombrudd. Den åpner dører som aldri før har vært åpnet for å definere åpenbaringen av Min tids komme over jorden.

Oljen er som levende balsam og gjenoppretter alle sprukne brønner slik at kildens vell flommer over i vise versa der den skal uttømme sin herlighet.

Dette landet syder av olje, men det er mange sprukne brønner som må gjenopprettes. Menneskenes hjerter tørster etter sannhet og rettferdighet, men løgnens herre må forlate landemerkene som ble inntatt i tidens morgen. Bare barna i portrommene kan be igjennom tidevervets nye begynnelse over dette landet

02.10.2023

Betraktninger:

De overstående ordene fra 2019 har de siste to, tre dagene kommet opp i min bevissthet og jeg vil med dette dele hva jeg kjenner på:

Jesus er den samme i går, i dag og i morgen. Gud gir oss det mål vi er i stand til å ta imot. Vi begynner med melk og fortsetter med fast føde ettersom det åndelige fordøyelses systemet vårt utvikler seg. Korset er vårt fokus der vi vandrer nye skritt dag for dag. Og en dag skal vi fult ut få smake og erfare Guds herlighet.

Olje er viktig for hele mennesket, både ånd, sjel og legemlig. Jeg har i to tiår kjent på at vi går inn i en tid hvor lyset blir lysere og mørket mørkere. Med andre ord så forsvinner gråsonene og vi må velge lys eller mørke. Den frie vilje er dyrebar for Herren Gud. Det har alltid vært en kamp i mellom lys og mørke, men vi vet lyset har seiret, seirer og vil seire der det skrider fram over jordens overflate og lyser opp alt som skjer i mørke «korridorer». Samfunnet preges sterk av det sekulære og vi kan også ane at mørket styrer mye av det som foregår der avgjørelser blir tatt i denne verden.

Vi troende er da kar i denne sekulære verden, hvor hver dag blir en trosvandring for å være et rent kar for Herren, til Guds ære. Nåden er vår medisin.

Et bilde:

«Vi er et kar fylt av fortvilelse og synd. På vår livsvei treffer vi Jesus og Han forvandler oss og gir oss et nytt liv, men det er en trosprosess å kvitte seg med rusk og rask som vi har samlet på i denne verden. Tanker, følelser og vaner henger godt fast. Vi lever i verden og den vil liksom ikke helt slippe taket, men Gud er trofast og lyset i oss blir sterkere og sterkere etter som vi vil kvitte oss med det som er verdiløst. Dette karet blir vasket og skrubbet både innvendig og utvendig. Innvendig er viktigst så det blir plass til alt lys Herren vil fylle oss med. Som sprukne brønner er vi der vi møter Jesus og Han vil fylle oss med olje, ja også gjøre oss til et kildevell. Vi vet at mørket avsløres i lyset, men er vi sprukne med rusk og rask på innsiden, så vil brakkvann slippe inn og lage en seig grøt.»

Så står vi da her for en tid som denne. Kanskje med noen rustne hengsler og noen sprekker her og der. Kanskje er det noe som må vaskes ut? Gud er den som gir nytt liv innenfra og ut. Sannheten setter fri. Den troendes frihet i portrommet setter mange fri. Mennesker vil strømme til porten for å høre sannheten om Kongen og Hans regjering. Nå er det tid for å rydde porten, vaske brønnen og fylle den med Guds herlighet. Kongedømmet tilhører Ham og det finnes ikke mørke i Hans tronrom. La oss derfor ikke lammes av frykt som verden vil påføre oss så vi tar avgjørelser i elvemunningen der verden driver handel. Vi, ja vi, står under strømmer av levende vann i fra Guds himmel.