ord over Sørporten


Profeti over Vest-Agder, ved Jane Hamon

Herren sier at det er en uvanlig vind som kommer til å blåse på den søndre porten til denne nasjonen. Og Herren sier: «Det kommer til å være en naturlig vind, men forstå at når dere ser den naturlige vinden, at jeg kommer til å sende den Hellige Ånds vind. Det kommer til å være en oppfriskende vind, men det kommer også til å være en vind av konfrontasjon, for jeg kommer til å konfrontere den religiøse ånden som har slått rot i dette området. Jeg kommer til å konfrontere den gamle tradisjonelle religionen i dette området som har kriget mot og prøvd å stenge Herrens bevegelse». Herren sier at han vil utøse sin Ånd over den søndre porten. «De gamle religiøse institusjonene som ikke vil følge med Den Hellige Ånds bevegelse, vil bli svekket i sin størrelse og innflytelse for å lage plass til det nye som jeg vil gjøre.» Jeg føler at det er to bibelskoler eller institutter i dette området som kommer til å få valget om å forbli i det gamle eller å våge å bevege seg inn i det nye. Herren sier at om dere våger å bevege dere inn i det nye, så vil dere se en fordobling eller trefoldiggjøring. Hvis dere velger å gå tilbake til det gamle, så kommer dere til å forbli åpne, men deres innflytelse vil bli kuttet av.

Herren kommer til å opprette mange Hellig Ånd-skoler og Profetskoler. Det kommer også til å være lovsangs- og tilbedelsesskoler. Det er en salvelse av tilbedelse og lovprisning som holder på å reise seg i sør. I sør kommer dere til å etablere en atmosfære av herlighet for landet. Dere vil forårsake et skifte i den åndelige atmosfæren, når den gamle religiøse ånden beveger seg bort og Herrens Ånd kommer inn. Herren sier: «Vær varsom med å modellere den etter det andre steder gjør, for jeg skal gjøre noe nytt og mektig i dere som kommer til å være en modell for andre steder.» Så Herre, vi forløser Davids salvelse over den søndre porten, en salvelse til tilbedelse og lovprisning og krigføring og en salvelse til å etablere Guds rike som aldri før. Vi sier: La din Ånd blåse, la din Ånd blåse, la din herlighet falle, i Jesu navn.


Profeti for Aust-Agder, ved Sharon Stone

Jeg hørte Herren tale tre hovedting for dette området. Jeg lurte på om dette var et sterkt turistområde, og det fikk jeg høre at det var. Jeg føler at det blir mer finanser som skal legges inn i turisme i dette området, og jeg ser også en del utdanning for turisme i det området. Herrens Ånd sier: «Dette har å gjøre med en global måte å tenke på.» Men jeg så også at i denne regionen hadde men en turistmentalitet, at man kom og gikk, at ingen ville ta ansvar for landet, i stedet tenkte man hva man ville få ut av landet og ikke gi tilbake når man dro dit. Jeg hørte at Herren sa at han ville begynne å forflytte mennesker dit, han skal gjenopprette familier og autoriteter og myndigheter i den regionen. Han skal reise opp de som sier: «Gi meg landet eller så dør jeg!» og jeg følte at det var som om man ville gifte seg eller gå inn i en pakt med landet igjen.

Far, vi taler at der hvor det har vært skilsmisse over denne regionen og der hvor det har vært et område hvor folk bare kommer for å ta fra det, kaller vi fram den tilknytningen og det å ta landet i ekte og som et resultat, vil velsignelsen din komme, at dine tomme menigheter vil ha evnen til å vokse.

Jeg ser også at dette er et område hvor vannstrømmer møtes. Dere har vannstrømmer fra den ene retningen og vannstrømmer fra den andre retningen, så det gir plass for forvirring uten retningslinjer.

Så Far, vi taler inn i forvirringen i dette området. Vi kaller fram dine retningslinjer og veiledninger. Vi sier at dine retningslinjer skal surfe på strømmen av din Ånd. Vi utløser dette inn i regionen og inn i din menighet, i Jesu navn.

Jeg følte at det som har gjort dere kjent og berømt ikke var helt pent. Far, jeg taler rett inn i det nå: Far, vi vil du skal reise opp dette området slik at folk som tenker på denne regionen, skal tenke på deg og ikke på det som har vært.

Jeg følte at det var som om menigheten i dette området var som prestene som måtte gå over elva og legge steiner på bredden før elva åpnet seg opp, men det som påvirker området, påvirker også lederne, de vil ikke ta ansvar.

Så Far, nå kaller vi på det store privilegiet som heter å ta ansvar. Det er ingen leiefolk, det er bare sønner, i Jesu navn.

Jeg så noe som så ut som en sjørøverlapp over øyet. Jeg tror at Herren taler om to ting: At dette er et område som er blitt utplyndret og det andre er at det er et område som har redusert syn.

Far, nå taler vi til den lovløsheten og utplyndringen som har skjedd i fortiden og sier: Det er ikke identiteten, arven eller i tråd med det som de sanne sønner som går i pakt med og gifter seg med landområdet. Og vi taler inn i det området med redusert åndelig syn og innsikt og sier: Det profetiske, reis dere opp i den regionen, profeter, reis dere opp i den regionen og vi sier at deres dager med ufruktbarhet er over.

Jeg så et TV-studio. Jeg vet ikke om det var et TV-studio eller et sted med kontorer, et slags mediesenter. Det jeg så var at det var nyhetssending som foregikk. Herren sa at det skulle bli forbønn for media, slik at de ikke skulle si usanne ting, i stedet

skulle det komme sannhet som blir forløst fra media til fordel for det gode for nasjonen.

Far, vi dedikerer nå dette til deg, I Jesu navn.

Jeg vet at når man bruker ordet slange, tenker vi på noe negativt, men jeg tror ikke det er det Herren sier. Jeg så det tomme skinnet til en slange. Slangen går ut av skinnet når det blir for lite, den er ikke lenger den samme som den var før. Den passer ikke lenger inn i det gamle lenger. Dette er det Herren proklamerer for denne tiden og denne regionen. Far velsigne veksten til denne regionen. Amen


Profetiske ord over Sørporten, gitt på Pa-samling den 26. august, Flesseberg gård, Øvre Eiker

Denne perioden opplever vi at det er Johannes´s tjeneste på agendaen.

Rydde vei for Herren
Relasjoner/ tilgivelse
Rydde geografisk grunn

Det som skjer på Vigeland i Lindesnes er en forløper på det som kommer.

Herren kommer med sin herlighet og åpenbarer for sine barn:

Makten/Myndigheten/ Autoriteten i Jesu Kristi navn og kraften i enhet.

Den Hellige Ånd lærer oss å proklamere Guds Ord og forløse Guds engler.

Slik som Lista landet ble isfritt først i Norge og de første menneskene i Norge bosatte seg der, så skal Guds herlighet treffe Lista landet/Sørlandet og få gode kår i vår region.

Herren reiser opp voktere i Sør Porten!

I Sørporten skal Guds «Ekklesia» menighet sitte og utøve Herrens ord- sannheter og prinsipper. Løse og binde.

Å binde det vi ikke vil ha på jorden og løse ut vekkelse – tjenestegaver – tegn og under – helbredelser. Kaste ut demoner og sette fanger fri.

Herren beskjærer for at vi skal bære mer frukt. Den Hellige Ånd ønsker å grave dypt i oss til demmingene brister og at det blir fri flyt av Guds herlighet. (utfrielse på dypt nivå).

Samle Lista/Sørlandet i en ånd,

Da vil store ting skje. Tjenestegavene kommer på plass,

Forsoningens tjeneste – kobling mellom menigheter

Forløse Guds kraft – fylle haller og stadioner.

Historien viser at åndelig forbindelse mellom Agder og Rogaland blir hindret av gamle sår som må renses. Vi må rydde grunnen.

Tilslutt:

Ydmyk ditt hjerte- Da vil Herren komme som en flod som velter fram. Noen vil prøve å kontrollere dette, men må gi tapt.

Den Hellige Ånd floden er så sterk at den rydder all motstand av veien!

Denne floden brer seg over hele Norge fra sør.


Ord til Sørporten

 • Vi erklærer at Sørporten er åpen. Herlighetens konge har kommet og Han strider for oss. Så løft hodene, dere porter og løft dere, dere evige dører.
 • Det som Gud har for Sørporten skal stå, Det som Han har talt, skal skje. Det som skal skje denne helgen skal være en åpning for de andre portene. Det skal begynne med vekkelse og frihet for folket. Gud er allmektig til å bringe legedom, helbredelse og befrielse.
 • Kom og ryst landet! Kom over portene og innta din trone i Norges land! Kom med din vind over Norges land!
 • Vi står i porten og ønsker Den hellige ånd velkommen.
 • Som Jesu ekklesia stopper vi det fienden prøver å komme med.
 • Selv om fienden rasler med sine sabler, er det en Gud som i kraft kommer med sine engler. Englene jobber for oss, de skal stoppe fienden og de beskytter oss.
 • Vi vandrer i ferdiglagte gjerninger.
 • Vi løser ut de rette relasjonene.
 • Lyset er sterkere enn mørket. Lyset skal flomme over landet.
 • Du renser og utruster mennesker.
 • Som David skal dere høre susen over trærne og dere skal rykke hurtig fram for Herren skal komme som en flod over fienden.
 • De to gamle gulldørene skal åpne seg. Det er lenge siden sist. Det er en dobbel del som venter.
 • Bønnene skal bli besvart. Det er en innhøstingstid fra Lindesnes og oppover. Festningsverk skal løsne.
 • Jes22:22 Det Gud åpner kan ikke et menneske lukke og det Gud lukker, kan ikke noe menneske åpne
 • Vi løser ut en salvelse over dere i sør som har stått på barrikadene, båret byrder for et gjennombrudd, for en inntreden av Guds rike. Vi går mot alle ord som kom for å låse.
 • Som gullet er renset 7 ganger, er dere funnet verdige. Som sølvet står for både løsepenger, for Herren har løst dere ut, så er det også en tid for innvielse, Så vi løser dere ut - det er en innvielse av sør. Dere skal ikke lenger brytes ned.
 • Som kobberet står for kraften, så er kraften kommet for å bryte gjennom. Kobberet står også for finanser. Det er skjulte skatter som skal forløses. Vi løser ut markedsplass-salvelsen over disse som står for en salvet innhøstning. Finanser, men også personer, det apostoliske teamet som skal reise seg. Der det buttet skal det åpne seg.
 • Disse skal med stor glede, stor kraft, med en ny forfriskning, ta fatt. Herren har kommet ned til dette sted.
 • Flere er de som er for Herren. Herren kommer for å bryte gjennom. Energi, kraft og ild kommer, en salvelse kommer over dere.
 • De kommer fra vest, øst og nord for å samles.
 • Vi løser ut den profetiske ånd og tar kontroll over alle bastioner av religiøse ånder som forsøker å låse.
 • Gullbegere fylt av bønner helles ut fra sørøst til sørvest. Bakken begynner å ryste og nytt liv skal spire fram. Det skal ikke drøye.
 • Lik løvetannen som skyter opp gjennom asfalten, kommer det ny styrke til de hellige på Sørlandet.
 • Sverdet går ut fra Jesu munn. De kristne skal sette fanger fri med Åndens sverd, alt som er i mørket. Den hellige ånd skal bryte grensene i Sørporten. De reiser seg og ber over området.. Mandatet de har fått sprenger grenser i menneskeliv.
 • Vi erklærer Jesaja 44:1-5 over området: Hør nå, Jakob, min tjener og Israel, som jeg har utvalgt! Så sier Herren som laget deg og formet deg i mors liv han som hjelper deg: Vær ikke redd, min tjener Jakob, Jesjurun, som jeg har utvalgt! Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Jeg øser min Ånd over din ætt og min velsignelse over dine etterkommere. De skal spire fram som siv i vann, som popler ved bekkefar. En skal si: «Jeg tilhører Herren», en annen skal kalle seg med Jakobs navn. En skal skrive i sin hånd: «Til Herren», og Israel skal han få som hedersnavn.
 • Vi erklærer Jesaja 60:4 over området: Løft blikket, se deg omkring! Alle samler seg og kommer til deg. Sønnene dine kommer fra det fjerne, døtrene dine blir båret på armen.
 • Sørporten er viktig for Herren.
 • De frafalne kommer tilbake, de kommer hjem.
 • Det som var dødt, skal bli levende (Esek37). Mange nasjoner skal ta imot Jesus.
 • Mennesker skal finne hvile for sine sjeler.
 • Guds folk skal fylle seg med Guds ord, det vil bli enhet og stor vekkelse
 • Guds kraft bryter lenker, mennesker skal se sannheten og det vil sette dem fri.
 • Vi erklærer en ildmur av beskyttelse av PA-nettverket i sør, at Jesu blod skal tale ut i den åndelige verden som et tordenskrall og skape forvirring i fiendens leir.
 • Der hvor mennesker har forlatt Gud, forlatt troen, skal de kjenne en dragning tilbake, og med omvendelse og ydmykhet komme til tro. De som har søkt avguder i det alternative, skal sannelig kjenne den tomheten det har gitt og den uro det har skapt, så de skal gå tilbake til Ham som er Shalom.
 • Vi kaller på de som er gitt til å stå i porten nå som porten skal begynne å åpne seg for en ny utgytelse, en sann bevegelse, en sann vekkelse. De skal komme inn og deres sinn skal være stille og fokusert på Herren: Det skal bli som en bevegelse som skal gå ut over hele sør, til det nordlige sør, østlige sør og det vestlige sør.
 • Gullet skal komme fram, både det du har lagt i disse sjeler som vender om, men også for de løsninger som ligger latent i mennesker og de rikdommene som ligger i grunnen, i fjellet, i dypet, i havet og hvor det skal være, til en forløsning av midler for dine hensikter.
 • Alt som har vært en avglans, erstatning, en religiøs forsinkelse og låsning, skal brytes. En ild skal tennes i deres hjerter.

For Sørporten

Profeti for Sørporten, av Jane Hamon
(gitt på Brølende lam sin profetiske konferanse i Drammen 2012)

Herren sier at det er en uvanlig vind som kommer til å blåse på sørporten av denne nasjonen. Og Herren sier det vil være en naturlig vind. Men når du ser den naturlige vinden, forstå at det jeg sender er den åndelige vind. Det vil være en vind av forfriskning, men det kommer også til å bli en vind av konfrontasjon.

Fordi jeg kommer til å konfrontere den religiøse ånden som har slått rot i landet.

Jeg kommer til å konfrontere den gamle tradisjonelle religionen i landet som har strittet imot og forsøkt å stenge den nye bevegelsen fra Gud.

Herren sier: "Jeg ønsker å komme med en utgytelse av Den Hellige Ånd i sørporten, og de gamle religiøse institusjoner som ikke vil flyte med Den Hellige Ånd vil begynne å minke og avta i innflytelse for å gjøre plass til de nye stedene som jeg fører fram."

Jeg føler at det er et par bibelinstitusjoner eller bibelskoler som er i dette området, som kommer til å møte et valg om å gå tilbake til det gamle eller bevege seg inn i det nye.

Og Herren sier at hvis du beveger deg inn i det nye, vil du se en dobling og en tredobling. Hvis du velger å vende tilbake til det gamle, vil du forbli åpen, men innflytelses vil bli avskåret.

Og det er mange forskjellige Hellige Ånd skoler og profetskoler som Gud kommer til å reise opp. Og det vil være tilbedelsesskoler. Det er en salvelse av tilbedelse som har begynt å stige opp fra den sørlige delen av nasjonen. Og fra sørporten vil det skapes en atmosfære av herlighet for landet. Og det vil begynne å forårsake en forskyvning i den åndelige atmosfæren ettersom den gamle religiøse ånden begynner å vike og Guds Ånd kommer til.

Herren sier: Vær forsiktig med å modellere den etter noe du ser andre steder.

Fordi Herren sier: Jeg kommer til å gjøre noe nytt og kraftig i deg som vil være en modell for andre steder.


Jeg hørte lyden av en mektig vind, det var som en kraftig vind ifra nordvest. Herren kaller på dere i vest, ja sørvest: Til å rykke opp, dra ned, bryte opp og ødelegge de religiøse fester som har holdt mine bønnekrigere i fangenskap i denne landsdel. Jeg hørte Herren si: "Mange er fanget og under det religiøse åk og det er ingen som sier: "Gi de hit, gi de hit, du er fri!" Selv i fangenskapet kan du bevege deg med en viss frihet og føle en viss trygghet. Mange synes det var nok og hadde kommet i en slags overlevelses og vedlikeholdsmodus. Det var nesten slik at flere hadde kommet i en overenskomst med omstendigheters nei og gjort en usagt pakt med fienden: "Bare ikke ta mer ifra meg, så skal jeg heller ikke røre deg. Jeg skal ikke engang forsøke å gå imot deg enda en gang."

Herren sier: "Jeg har så mye mer for deg, ja, langt utenfor det du kan se og gripe med dine egne øyne. Så bryt de usagte pakter med dine omstendigheter og med din fiende. Reis deg opp og slå foten din ned på ditt domene, for det du setter din fot på, ja det gir jeg dere, sier Herrens Ånd."

Nå reiser jeg dere opp, sier Herren. Jeg så det som at de hellige i den sørvestlige region, reiser seg opp som en åndelig tsunami. Ingenting kan i den neste sesong stoppe det som jeg ønsker å gjøre igjennom dere, sier Herrens Ånd. Jeg så pionerånden forsterke seg og at mange som hadde båret på visjoner, men som hadde trodd at det var bare dem selv, nå forstod at det var Gud som hadde lagt ned drømmer og lengsler i dem. Nå er det tid for å etablere nye steder og nye virksomheter, hvor Guds ild skal kunne slå ned i de tørre kvister og i de tørre ben. Ja, det var mange slike varder av flammer av ild, som i denne tiden skulle tennes.

Man skulle ikke sammenligne seg med de andre flammene som allerede hadde blafret i Guds vind i en tid. Man skulle tro, Herren, for det unike og det som hadde sin egenart og allikevel kunne glede seg over de andre flammene i havet. Da ble alle flammene som et mektig flammehav, en mektig tsunami av flammer som fienden ikke kunne stoppe.

I dette flammehavet så jeg også etableringer av nye bedrifter, innovative kreative løsninger og endelig, at gullet ikke skulle renne ut av de helliges hender lenger, men bli som små byggesteiner, som både lokalt og nasjonalt skulle herliggjøre det Guds rike som nå skulle bli mer og mer synlig, både i det kirkelige landskapet og på markedsplassen.

Profeti ved Per Ivar Winnæss, Hokksund 15. juli 2023